staj yönergesi


TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

AMAÇ 

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; Tütün Eksperliği Yüksekokulu öğrencilerinin meslek derslerinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarına, öğrenimleri boyunca almış oldukları uygulamaları desteklemelerine/eksiklerini tamamlamalarına, yeteneklerini geliştirerek tütünden anlayan tütün alabilecek, işleyebilecek, satabilecek konuma gelmelerine; yeni makine ve teçhizatı, üretim araçlarını, çağdaş teknolojinin yeniliklerini işyerlerinde görüp öğrenmelerine fırsat vermek; iş hayatında çalışarak iş yerini, üretimi, yönetimi işçi/memur işveren ilişkilerini, iş güvenliğini görerek öğrenmelerine ve iş hayatına hazırlanmalarına, işverence tanınarak denenmelerine imkan vererek istihdam edinmelerini sağlamak için işyerlerinde yapacakları staj çalışmalarına dair iş ve işlemleri yürütmek üzere Yüksekokul Müdürlüğü’nün, işyerlerinin ve öğrencilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM 

MADDE 2-(1) Bu yönerge, Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı Tütün Eksperliği Yüksekokulu öğrencilerinin staj amaçlarını, staj süresini, stajlarla ilgili olarak oluşturulacak komisyonları ve bu komisyonların görevlerini, staj esaslarını ve stajlarla ilgili belgelerin şeklini kapsar.

DAYANAK 

MADDE 3-(1): Bu yönerge; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

STAJ SÜRESİ 

MADDE 4-(1): Öğrenciler, yaprak tütün işletmelerinde ve/veya tütün fabrikasyonu ile ilgili işletmelerde toplam 30 gün staj yaparlar. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Ancak işyeri koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşuluyla öğrencinin yazılı başvurusu üzerine, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde, sözkonusu stajlar belirlenen tarihlerde de yapılabilir. Öğrenci bütün derslerini vermiş ancak, stajını henüz tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda başlayabilir.

STAJ YERLERİ 

MADDE 5-(1): Staj yerleri staj komisyonunun kabul edeceği yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel sektöre ait tütün işleme yerleri, tütün fabrikaları- tütün şirketleri ile programların özelliklerine uygun ve Bölüm Başkanlığı’nın belirlediği staj programını kapsayacak nitelikte olan tütün işyerlerinden biri olabilir.

STAJ KOMİSYONU VE GÖREVLERİ 

MADDE 6-(1): Staj Komisyonu: Bölüm Başkanı ve/veya Program Başkanı, iki asil 1 yedek üye ile staj yürütücüsünden oluşur.

MADDE 7- (1)Bölüm Başkanı Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nda Staj ve Staj Komisyonu’nun en üst yetkilisidir. Bu yetkilerini isterse ilgili program başkanına devredebilir.

Bölüm Başkanının Stajlarla ilgili Görevleri 

a)-Yıl içinde yapılacak stajlarla ilgili staj komisyonu oluşturmak ve bu komisyona başkanlık etmek.

b)-Öğrencilere stajlarla ilgili duyuruyu zamanında yapmak.

c)-Öğrencilerin stajlarla ilgili staj formlarını hazırlamak.

ç)-Stajların düzgün ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

d)-Her stajın bitiminde staj formunu okul Müdürüne onaylatmak ve öğrenci işlerine sunmak.

e)-Stajlarla ilgili resmi ve özel teşebbüs tütün işletmelerine yazılı olarak müracaat etmek.

f)-Öğrencilerin kendilerinin buldukları staj yerlerini bildirir dilekçelerini alarak staj komisyonuna getirmek ve karara bağlamak.

g)-Öğrencilerin staj çalışmasını devamını ve stajların amaçlarına ulaşmasını sağlamak için gerekli tedbirleri yüksekokul kuruluna götürmek.

MADDE 8-(1) Program Başkanı: Bölüm Başkanının staj konusunda yardımcısıdır. 

MADDE 9-(1) Staj Komisyonu Üyeleri; 2 asil 1 yedek üyeden oluşur ve Bölüm Başkanlığı’nca belirlenir.Tespit edilen üyeler, Programda görevli öğretim elemanlarından olabileceği gibi, dışarıdan gelen meslek dersi öğretim elemanlarından da olabilir.

Staj Komisyonu Üyelerinin Görevleri 

a)-Her yıl staj yerlerinde staj yapacak olan öğrencilerin durumlarını belirler.

b)-Öğrencilerce bulunan staj yerlerini inceler kabul edilmeyenler ile kabul edilenleri inceler. Staj komisyonunu staj yerinde stajın amaçlarının gerçekleşme ve öğrencinin kontrol edilebilmesi imkanlarını dikkate alır.

c)-Staj süresince öğrencilerin uyması gereken staj konu ve programını tespit eder. 

Ç)-Staj bitiminde öğrencilerin staj dosyalarını varsa ekleri staj yürütücüsünün stajyer öğrenci hakkında düzenlediği gizli sicil fişini inceleyerek değerlendirir. Değerlendirmede öğrencinin staj programına uygulayıp uygulamadığına, dosyanın usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığına ve istenen bilgilerin bulunup bulunmadığına bakar, gerekirse staj öğrencisini mülakata çağırabilir. Öğrencilerin staj çalışmaları ile ilgili tespitlerini Yüksekokul Müdürlüğe’ne bildirir.

d)-Stajlarla ilgili diğer işleri yapar.

MADDE 10- (1)Staj Yürütücüsü: Staj yapılacak kurumun yetkilisi veya staj konusunda görevlendirdiği 

yüksekokul mezunu yetkili meslek elemanıdır.

Staj Yürürücüsünün Görevleri 

a)-Staj esnasında öğrencilerin devam durumlarını ve davranışlarını denetler.

b)-Staj eğitiminin verimli olmasını sağlayarak tedbirleri alır. 

c)-Staj ile ilgili olarak staj yeri ve program başkanlığı arasındaki haberleşmeyi sağlar. 

Ç)-Staj raporlarını staj değerlendirme formlarına öğrencinin çalışmasına uygun olarak değerlendirip kuruma iletir.

STAJER ÖĞRENCİLERİN GÖREV VE SORUMLUKLARI 

MADDE 11-(1) Stajer öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)-Her öğrenci bölüm staj kurullarının belirleyeceği işyerlerinde, Yüksekokul Kurulu’nun belirleyeceği staj dönemlerinde tüm stajlarını başarı ile bitirmek zorundadır.

b)-Stajın başlatılması ve yürütülmesi ile ilgili yazışmalar Bölüm Başkanınca yerine getirilir.

c)-Staj yapan öğrencilerin yaptıkları staj çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi, formül ve şemalarca dökümü staj defterine geçirilmek zorundadır. Gerekli durumlarda plan, proje vb. dökumanlar defterin ekinde olabilir. Staj defteri staj yapılan kurumun yetkililerince mühürlenip, imzalanır.

ç)-Staj yapan öğrenciler staj süreleri içinde staj yerinde uygulanmakta olan çalışma esaslarına ve disiplin kurullarına uymakla yükümlüdürler. Staj yerinde kendilerinden istenilen işleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yaparlar. Staj sırasında kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar. Staj yerlerinde her türlü araç ve gereci dikkatli kullanmak zorundadırlar. Aksi durumda ortaya çıkabilecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadırlar. Staj yerlerinde izinsiz olarak ayrılmak yasaktır. Ancak çok zorunlu durumlarda staj yürütücüsünün bilgisi dahilinde kısa süreler için izin alınabilir.

d)-Staj yerlerinde stajın devamına imkan olmadığı hallerde Bölüm Başkanı’nın onayı ile staj yerleri değiştirilebilir.

e)-Her staj bitiminde öğrencide bulunan staj defteri doldurulmuş olarak en geç 15 gün içinde staj komisyonuna incelenmek üzere teslim edilir.

f)-Staj defter ve belgelerinde eksik ve hata bulunan öğrencilerin bunları en kısa sürede tamamlaması istenir. Tamamlamayan veya eksiğini gideremeyen öğrencilerin stajları iptal edilebilir.

g)-Öğrenci vardiya sistemine göre çalışan yerlerde gündüz mesaisinde çalışır, istediğinde fazla mesaiye kalabilir. Staj süresi gün olarak hesaplandığından fazla mesailer staj süresinde dikkate alınmaz. Hafta tatilleri ve bayram tatilleri staj gününde sayılmaz, ancak cumartesi günü tam ya da yarım gün mesai yapan işyerleri bu durumu değerlendirmek şartı ile öğrenciyi çalıştırabilir ve staj gününden sayabilir. Yarım günler toplanmak şartı ile tam iş günü olarak hesaplanır. Öğrencinin izinli veya raporlu olduğu günler düşülerek staj süresi tespit edilir ve bu günler ile ilgili okul müdürlüğüne bilgi verilir. Özürsüz işe gelmeyen öğrencinin stajına son verilir ve durumu hemen Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirilir.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 

MADDE 12- (1) Bu yönerge Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

MADDE 13-(1) Bu yönerge hükümlerinin Tütün Eksperliği Yüksekokulu Müdürü yürütür.

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik